tCM

cykling

Bestyrelsen

leif ibsen

FORMAND
Telefon 30 63 46 78
leif.ibsen@hotmail.com

Martin andersen

BESTYRELSESMEDLEM
Telefon 28 83 55 19 martinandersen@live.dk

Michael Z. Sørensen

BESTYRELSESMEDLEM
Telefon 23 62 91 91
michaelzeberg@live.dk

Harry bendixen

KASSERER
Telefon 71 78 90 25
harrybendixen@hotmail.com

Finn Lausten

TORVHOLDER MBT
Telefon 51 37 81 44
rosin@webspeed.dk

Kevin martensen

BESTYRELSESMEDLEM
Telefon 22 92 49 07
kevin@hotmail.com

vedtægter

§1 Klubbens formål er at øge interessen for motionscykling ved sportslige og selskabelige arrangementer. Klubben er medlem af Danmarks Cykle Union, DCU.
§2 Klubbens navn er TCM, Tønder Cykle Motion, TCM. Som medlemmer kan optages personer, der har interesse for motionscykling.
§3 a. Kontingent fastsættes på den årlige generalforsamling.
b. Regnskabsåret er fra 1 januar til 31. december.
c. Beløb udover kasseholdning indsættes på konto, hvor kun kassereren kan hæve.
d. Udmeldelse skal ske til kassereren.
e. Har et medlem ikke betalt kontingentet, kan vedkommende slettes som medlem.
§4 Generalforsamlingen, der er højeste myndighed, afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis bestyrelsen skønner det påkrævet, eller hvis 1/5 af medlemmerne ønsket det. Generalforsamlingen indkaldes med 14 dages varsel på TCM´ hjemmeside, og forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
§5 Generalforsamlingen afgør sager ved simpel stemmeflertal, hvis et medlem ønsker det, skal afstemningen være skriftlig.
§6 Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, med formand, kasserer, sekretær, samt to bestyrelsesmedlemmer, som alle vælges for 2 år.
Formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg sammen. Kassereren og 2 bestyrelsesmedlemmer er på valg det efterfølgende år.
Der vælges 2 revisorer og 1 bestyrelsessuppleant hvert år.
§7 Dagsorden ved generelforsamlingen:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbende år.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant og to revisorer.
8. Eventuelt.
§8 Klubtilskud til cykelryttere gives efter bestyrelsens beslutning. Tilskud gives i form af ensartede tilskud til alle, men kan også gives som særlig tilskud til enkelte, når dette skønnes at være i klubbens interesse.
§9 Klubbens ophævelse kan kun ske på en i øjemed indkaldt ekstraordinær generalforsamling, hvor det kræves mindst halvdelen af medlemmernes fremmøde og heraf ¾ af de fremmødte stemmer for forslaget. Ellers indkaldes til endnu en generalforsamling hvor simpel stemmeflertal er afgørende. Denne generalforsamling tager stilling til anvendelse af en eventuel kassebeholdning til fordel for cykelsporten eller humantære formål.

støt vores sponsorer - de støtter os!